Kwaliteit


Veiligheid

Op een kindercentrum waar veel kinderen en volwassenen verblijven, dient uiteraard aandacht te worden geschonken aan het aspect veiligheid.

Op kindercentrum Jip&Janneke is de locatiemanager belast met de veiligheid op en rondom het kindercentrum, zowel op het gebied van fysieke veiligheid (brandgevaar, veilige speeltoestellen, EHBO-koffers enz.) als op het gebied van welbevinden van de kinderen.

Erkend leerbedrijf

Onze instelling biedt plaats aan stagiaires van diverse opleidingen, die worden begeleid door een werkbegeleider en de praktijkopleider. Kinderopvang Jip&Janneke BV is een erkend leerbedrijf en staat in het landelijke register van het landelijk orgaan Calibres.

Oudercommissie

De medezeggenschap van ouders is geregeld door middel van het instellen van een oudercommissie.De oudercommissie is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van ouders en zal op basis van de hem bij de Wet gegeven bevoegdheden participeren in de besluitvorming. De commissie heeft tot taak door goede samenwerking tussen bestuurder en ouders het optimaal functioneren van het kindercentrum in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de ouders te behartigen.Wettelijk verplicht moet een oudercommissie een externe klachtenregeling hebben. De oudercommissie van Jip&Janneke is aangesloten bij de ZcKK-OC. Per 1 januari 2009 is deze dienst van het ZcKK operationeel. De OC vergadert 1x per 2 maanden, de notulen van de OC vergaderingen komen op het prikbord te hangen.